Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Роля на почвите и климата във водосбора на река Струма при географското разпределение на агроекологичните характеристики и техния бонитет за локални видове земеползване”, разработен от редовния докторант Александър Георгиев Пейчев за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Почвознание”, професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София.

Рецензии:

   1. Проф. дгн Димитър Георгиев Топлийски

2. проф. д-р Венета Найденова Кръстева

Становища:

3.Проф. дсн Божидар Крумов Георгиев

4. Проф. д-р Веселин Илиев Бояджиев

5. Доц. д-р Александър Тодоров Сарафов

Автореферат

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 19.05.2017 г. от 10:30 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев” на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София, Шосе Банкя №7.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!