Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Статистическо и геостатистическо проучване варирането на почвеното плодородие при смолница и връзката му с добива и качеството на растениевъдната продукция”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Марина Наскова Стоянова за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Агрохимия”, професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София.

Рецензии:

   1. Проф. д-р Иванка Георгиева Митова

2. Доц. д-р Маргарита Тодорова Николова

Становища:

3.Проф. дн Николай Славов Динев  

4. Проф. д-р Димитър Славов Димитров 

5. Доц. дн Веселин Илиев Кутев

Автореферат

 

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 18.05.2017 г. от 10:30 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев” на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София, Шосе Банкя №7.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!