Меню

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: “Изследвания върху фенотипната и генотипна чистота на сортове ечемик за получаване на автентични семена“,  разработен от задочен докторант на ИРГР - ас. Богдан Иванов Бончев за  присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово.

Рецензии:

   1. Проф. дсн Дияна Светлева – АУ - Пловдив

2. Доц. д-р Милка Донева – ИЗ - Карнобат

Становища:

3.Проф. д-р Дарина Вълчева – ИЗ - Карнобат

4. Доц. д-р Катя Узунджалиева– ИРГР - Садово

5. Доц. д-р Станислав Стаматов – ИРГР - Садово

Автореферат

 

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.04.2017 г. от 11,00 часа в заседателната зала на ИРГР, гр. Садово, бул. „Дружба” 2.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!