Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на различни системи кошери върху развитието и продуктивността на пчелните семейства”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Цветан Иванов Цветанов, за присъждане на ОНС „Доктор”  по докторска програма „Специални отрасли (пчели)”, професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство” към Института по животновъдни науки, Костинброд.

Рецензии:

   1. Проф. дн Иванка Желева Желязкова

2. Проф. д-р Калинка Иванова Гургулова

Становища:

3.Проф. д-р Мая Миткова Игнатова 

4. Проф. дн Димитър Иванов Гудев

5. Доц. д-р Красимира Илиева Малинова

Автореферат

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!