Меню

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: „Оценка на потенциала на местни популации царевица за биологични и стопански качества”,  разработен от задочния докторант ас. Албена Димитрова Пенчева за  присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, в професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово.

Рецензии:

   1. Проф. дсн Ана Стоилова Салджиева

2. Доц. д-р Димитрина Йотова Илчовска

Становища:

3.Доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков

4. Доц. д-р Станислав Костов Стаматов

5. Доц. д-р Петър Николов Чавдаров

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 12.04.2017 г. от 10,00 часа в заседателната зала на ИРГР, гр. Садово, бул. „Дружба” 2.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!