Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Разработване на елементи от интегрираната борба с плевелите през вегетацията на памука и изпитване на генотипове памук (Gossypium hirsutum L.) за устойчивост към хербициди с цел изключване на ръчния труд при отглеждането му”, разработен от задочния докторант Теодора Денева Баракова за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Общо земеделие”, професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство към ИПК, Чирпан.

Рецензии:

 1.  Доц. д-р Стефан Калчев Рашев

2. Доц. д-р Петър Стоянов Янков

Становища:

3. Проф.дн Ана Стоилова Салджиева

4. Доц. д-р Дина Дадар-Ооловна Атанасова

5. Доц. д-р Грози Делчев Делчев

Автореферат


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 20.02. 2017 г. от 9.00 ч. в залата на Институт по полски култури, Чирпан.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!