Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Изследвания насочени към оптимизиране на технологични звена при отглеждането на твърда пшеница в района на Централна Южна България”, разработен от асистент Ана Стефанова Самодова за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Растениевъдство”, професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство към ИПК, Чирпан.

Рецензии:

1.Доц. д-р Дечко Иванов Дечев
2.Проф. д-р Танко Пеев Колев

Становища:

3.Доц. д-р Нели Кирилова Вълкова  
4. Доц. д-р Христина Борисова Георгиева
5. Доц. д-р Тодорка Савова Тонева

Автореферат


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 20.02. 2017 г. от 11.00 ч. в залата на Институт по полски култури, Чирпан.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!