Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Динамика на енергетични показатели в системата почва-растение-атмосфера”, разработен от редовния докторант Станимир Георгиев Стойнов за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Почвознание”, професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София.

Рецензии:

1. Проф. дсн инж. Иван Стефанов Върлев

2.2. Проф. дбн Илия Димитров Христов

Становища:

3. Доц. д-р Христо Иванов Етрополски

4. Доц. д-р Милена Стоянова Керчева

5. Доц. д-р Ангелина Георгиева Микова

Автореферат


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 23.02.2017 г. от 10:30 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев” на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София, Шосе Банкя №7.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!