Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Изпитване на Пауловния (Paulownia spp.) и Годжи Бери (Lycium barbarum) за ефективно ползване на слабо продуктивни и ерозирани земи”, разработен от редовния докторант Августа Георг Степчич за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма  „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)”, професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София.

Рецензии:

1.Проф. дн Людмила Димитрова Малинова
2.Доц. д-р Людмила Кирилова Лозанова

Становища:

3. Доц. д-р Емилия Георгиева Велизарова
4. Доц. д-р Александър Тодоров Сарафов
5. Доц. д-р Евлоги Георгиев Марков

Автореферат


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 24.01.2017 г. от 10:30 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев” на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София, Шосе Банкя №7.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!