Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Устойчивост на домати към причинителите на бактерийни струпясвания”, разработен от редовния докторант Камелия Танева Александрова за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (фитопатология)”, професионално направление ш. 6.2 Растителна защита към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София.

Рецензии:

1.Проф. дсн Живко Петров Данаилов
2.Проф. д-р Иван Димитров Киряков

Становища:

3. Проф. дсн Невена Стоянова Богацевска
4. Проф. д-р Стойка Петкова Машева
5. Доц. д-р Мария Иванова Стоянова

Автореферат


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 16.11.2016 г. от 11:00 часа в заседателната зала на професионално направление Защита на растенията, ул. Панайот Волов № 35, гр. Костинброд.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!