Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Генетични и външносредови фактори върху млечната продуктивност и индивидуалната коагулационна способност на млякото при биволи от породата Българска Мурра”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Владимир Стойчев Карабашев, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Говедовъдство и биволовъдство”, професионално направление ш. 6.3 Животновъдство към Земеделски институт Стара Загора.

Рецензии:

1.Проф. дн Цонка Пеева Николова
2.Проф. дн Живка Илиева Герговска

Становища:

3. Акад. Мария Ангелова Балтаджиева
4. Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов
5. Проф. д-р Йовка Митева Попова

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.09.2016 г. от 11:00
часа в заседателната зала Земеделски институт, Стара Загора.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!