Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Ефективност и селективност на някои хербициди при отглеждане на пролетна рапица”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Светлана Павлова Стоянова, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (хербология)”, професионално направление ш. 6.2 Растителна защита към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София.

Рецензии:

1.Проф. д-р Щелияна Христова Калинова
2.Доц. д-р Анна Ангелова Пенева

Становища:

3. Доц. д-р Ганка Станчева Баева
4. Доц. д-р Василка Александрова Николова
5. Доц. д-р Сенка Денева Миланова

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.09.2016 г. от 11:00 часа в заседателната зала „Проф. И. Гърбучев” на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ул. Шосе Банкя № 7.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!