Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Биологични и стопански качества на ябълкови сортове и хибриди”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка към ИЗ, Кюстендил - Станислава Славчева Димитрова, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”.

Рецензии:

1.Проф. дсн Славка Проданова Лукипудис
2.Проф. д-р Василий Церенович Джувинов

Становища:

3. Проф. д-р Иван Минков Минев
4. Доц. д-р Николай Димчов Христов
5. Доц. д-р Димитър Кирилов Сотиров

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 26.07.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Института по земеделие, Кюстендил.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!