Меню

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: „Проучване на морфолого-биологични и стопански признаци на образци пролетен ечемик от Нациналната генбанка за целите на селекцията и производството”,разработен от задочниядокторант - ас. Николай Стефанов Нейков за  присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”,  професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово. 

 

Рецензии:

1. Проф. дсн Ана Стоилова Салджиева
2.2. Проф. д-р Тенчо Любенов Чолаков

Становища:

3.Проф. д-р Драгомир Георгиев Вълчев
4. роф. д-р Невенка Димитрова Ганушева
5. Доц. д-р Руска Минчева Русева

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 19.07.2016 г. от 10,00 часа в заседателната зала на ИРГР, гр. Садово, бул. „Дружба” 2.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!