Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Сравнително проучване влиянието на стимулиращи продукти върху биологичното развитие на пчелните семейства”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Росица Трендафилова Шумкова, за присъждане на ОНС „Доктор”  по докторска програма „Специални отрасли (пчели)”, професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство” към Института по животновъдни науки, Костинброд.

 

Рецензии:

1. Проф. д-р Калинка Иванова Гургулова
2.Доц. д-р Пламен Рангелов Христов

Становища:

3.Проф. дн Иванка Желева Желязкова
4. Доц. д-р Мая Миткова Игнатова
5. Доц. д-р Цонка Атанасова Оджакова

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 7.07.2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Института по животновъдни науки – Костинброд.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!