Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на експресията нa гени, кодиращи хистон ацетилтрансфераза (HAC1) и циклин подобен F-box протеин (Cyclin-like F-box) в моделните растения Medicago truncatula, Lotus japonicus и Arabidopsis thaliana”, разработен от редовен докторант Ирина Иванова Бойчева, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

 

Рецензии:

1. проф. д-р Елена Иванова Георгиева
2. доц. д-р Красимир Емилов Русанов

Становища:

3.проф. дбн Климентина Николова Демиревска
4. доц. д-р Маргарита Георгиева Пешева
5. доц. д-р Анелия Венева Янчева

Автореферат

 


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.06.2016 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!