Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Селекционно-генетични проучвания върху продуктивността на фуражния ечемик”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Дарина Минчева Димова, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към Института по земеделие, Карнобат.

Рецензии:

1.Проф. дн Ана Стоилова Салджиева
2 Доц. д-р Галина Марчева Михова

Становища:

3.Проф. д-р Марина Бинева Граматикова
4. Доц. д-р Тодорка Савова Тонева
5.Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 30.07.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Институт по земеделие – Карнобат, ул. Индустриална 1.

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!