Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Почвозащитна и стопанска ефективност на усъвършенствани минимални и нетрадиционни противоерозионни обработки на почвата при отглеждане на земеделски култури на наклонени терени”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Гергана Славова Кунчева, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)”, професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София.

Рецензии:

1. Чл. кор. инж. Христо Иванов Белоев
2. Доц. д-р Дияна Петрова Некова

Становища:

3.Проф. д-р инж. Петър Димитров Димитров
4. Доц. д-р инж. Калоян Евгениев Стоянов
5. Доц. д-р Димитрия Костова Илиева

Автореферат

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 22.06.2016 г. от 11:00 часа в заседателната зала „Проф. И. Гърбучев” на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ул. Шосе Банкя № 7.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!