Меню

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: „Сортова реакция на тютюн от екотип Крумовград и Вирджиния към основни агротехнически фактори”,  разработен от докторанта на самостоятелна подготовка - ас. Ивко Костов Стаматов от ОСТ - Хасково, за  присъждане на ОНС „Доктор”  по докторска програма „Растениевъдство”, професионално направление „Растениевъдство”, ш. 6.1 към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово.

Рецензии:

1.Проф. д-р Христо Георгиев Бозуков
2. Доц. д-р Цвета Христова Христева

Становища:

3.Проф. д-р Тенчо Любенов Чолаков
4. Доц. д-р Дора Желязкова Янчева
5. Доц. д-р Радка Петрова Божинова

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 14.06.2016 г. от 10,00 часа в заседателната зала на ИРГР, гр. Садово, бул. „Дружба” 2.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!