Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Характеристика на репродуктивните качества на нерези и майки при различни нива на селекция" разработен от редовния докторант Мария Стефанова Божкова, за получаване на образователна и научна степен “Доктор” по научната специалност “Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” в професионално направление ш.6.3. “Животновъдство’

Рецензии:

1.Проф. дсн Алекси Стойков Петров
2. Доц.д-р Йордан Марчев Йорданов

Становища:

3.Проф. д-р Валентин Яков Кацаров
4. Доц.дн Апостол Петров Апостолов
5. Доц д-р Валентин Дойчев Дойчев

Автореферат

 

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 11.05.2016 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Земеделски институт, Шумен, бул. Симеон Велики № 3.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!