Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Характеризиране на генетични ресурси от японска дюля (Chaenomeles sp.)", разработен от ас. Теодора Милкова Михова-Чавдарова, докторант на самостоятелна подготовка към ИПЖЗ, Троян за присъждане на ОНС „Доктор" по докторска програма „Овощарство", професионално направление ш. 6.1. „Растениевъдство".

Рецензии:

1.проф. д-р Христина Петкова Динкова
2. доц. д-р Светла Димитрова Янчева

Становища:

3.доц. д-р Диян Петков Георгиев
4. доц. д-р Виолета Савова Кондакова
5. доц. д-р Иван Йорданов Цветков

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 27.04.2016 г. от 11:00 часа в заседателната зала на ИПЖЗ, гр. Троян, ул. „Васил Левски" 281.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!