Меню

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: „Физиолотична и агрономическа оценка на толерантвостта към засушаване на перспективни сортове мека пшеница”, разработен от задочния докторант - ас. Радослав Рангелов Чипилски,  за  присъждане на ОНС „Доктор”  по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков”, Садово.

Рецензии:

1.Проф. д-р Андон Василев Андонов
2.Проф. д-р Тенчо Любенов Чолаков

Становища:

3.Проф. д-р Георги Иванов Георгиев
4. Доц. д-р Виолета Златева Божанова
5. Доц. д-р Руска Минчева Русева

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 24.03.2016 г. от 10,00 часа в заседателната зала на ИРГР, гр. Садово, бул. „Дружба” 2.

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!