Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Поливен режим на зимна маслодайна рапица (Brassica napus, l.) в условията на умерено континентален климат”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Антоанета Антонова Гигова за присъждане на ОНС „Доктор”  по докторска програма „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)”, професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София.

Рецензии:

1.Проф. дтн инж. Димитър Давидов Давидов
2.Доц. д-р Спаска Петрова Калчева

Становища:

3.Проф. д-р Тотка Тодорова Трифонова
4. Доц. д-р инж. Милена Димитрова Мотева
5. Проф. д-р Александър Тодоров Матев

Автореферат

 

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 24.03.2016 г. от 10:30 часа в заседателната зала „Проф. И. Гърбучев” на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ул. Шосе Банкя № 7.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!