Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Райониране на агроекологичните условия по пригодност за отглеждане на основни земеделски култури във водосбора на р. Тунджа”, разработен от Веселин Красимиров Панков,  редовен докторант от ИПАЗР „Никола Пушкаров”,  София за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Почвознание” от професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”.

Рецензии:

1.Проф. дгн Димитър Георгиев Топлийски
2 Доц. д-р Венета Найденова Кръстева

Становища:

3. Проф. дсн Божидар Крумов Георгиев
4. Доц. д-р Паунка Младенова Божинова
5.Доц. д-р Александър Тодоров Сарафов

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 16.07.2015 г. от 10.30 часа в заседателната зала „Проф. И. Гърбучев”  на ИПАЗР „Н. Пушкаров” – София,  ул. Шосе Банкя 7.

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!