Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на някои агроекологични фактори върху ранозрелостта, продуктивността и качеството на продукцията на детерминантни сортове и хибриди домати”, разработен от редовния докторант Веселина Христова Василева към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Агрохимия” от професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”.

Рецензии:

1.Проф. дсн Нидал Табит Шабан
2. Доц. д-р Маргарита Тодорова Николова

Становища:

3.Проф. дсн Николай Славов Динев
4. Проф. д-р Иванка Георгиева Митова
5. Проф. д-р Димитър Славов Димитров

Автореферат

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 17.03.2016 г. от 10:30 часа в заседателната зала „Проф. И. Гърбучев” на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ул. Шосе Банкя № 7.

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!