Меню

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Оценка на факторите и риска от плоскостна водна ерозия на почвата за целите на оптимизиране на мерките за борба с нея”, разработен от  редовния докторант Милена Лъчезарова Митова от ИПАЗР „Никола Пушкаров”,  София за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)” от професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”. 

Рецензии:

Доц. д-р Дияна Петрова Некова
Доц. д-р Емилия Георгиева Велизарова

Становища:

Проф. д-р Светла Симеонова Русева
Доц. д-р Ангелина Тодорова Даскалова
Доц. д-р Виолета Вътева Вътева

Автореферат

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!