Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Оценка на факторите и риска от водна ерозия на почвата в Национален парк „Централен Балкан”, разработен от  редовния докторант Диляна Георгиева Илиева от ИПАЗР „Никола Пушкаров”,  София за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)” от професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”.

Рецензии:

Проф. дсн Иван Ценов Маринов
2.Доц. д-р Людмила Кирилова Лозанова

Становища:

3.Проф. дсн Никола Вичев Колев
Доц. д-р Илия Спасов Малинов
Доц. д-р Паунка Младенова Божинова

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.01.2016 г. от 13:30 часа в заседателната зала „Проф. И. Гърбучев” на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ул. Шосе Банкя № 7.

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!