Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на стреса при зайци и влияние на амоняка върху стресовия отговор”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Марина Иванова Дяволова, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Физиология на животните и човека”, професионално направление ш. 4.3 „Биологически науки”, към Института по животновъдни науки, Костинброд.

Рецензии:

1. Проф. дбн Любомир Найденов Кънчев
2.2. Доц. д-р Симона Валентинова Попова - Ралчева

Становища:

3.3. Проф. дсн Димитър Иванов Гудев
4. Доц. д-р Надя Александрова Бозакова
5. Доц. д-р Пенка Василева Монева - Тодорова

Автореферат

Приноси 

 

 

Защитата на дисертационния труд  ще се проведе на 17.12. 2015 г. от 11 ч. в заседателната зала на ИЖН- Костинброд. 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!