Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Eпидемиологични проучвания на Plum pox virus по костилкови овощни видове в България”, разработен от доц. д-р Иванка Любенова Каменова, за присъждане на научната степен „доктор на науките” в професионално направление 6.2 „Растителна защита", научна специалност „Растителна защита (вирусология)”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:

1 проф. дн Росица Борисова Бъчварова
2.проф. д-р Мария Йорданова Боровинова

3.доц. д-р Димитрина Петрова Костова

Становища:

акад. Атанас Иванов Атанасов
проф. дн Мариана Борисова Накова
проф. д-р Калин Нинов Драгойски

 доц. д-р Славчо Бонев Славов

Автореферат

 

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 04.11.2015 г. от 11 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!