Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване върху биологичните характеристики и продуктивните възможности на самоопрашени линии царевица и техни тесткроси, като изходен материал за селекциЯ”, разработен от ас. ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ИВАНОВ от ИЗС “Образцов Чифлик” , Русе, докторант на самостоятелна подготовка към Институт по фуражните култури - Плевен, за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, от професионално направление ш.6.1. Растениевъдство.

 

Рецензии:

1.Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова
2.Доц., д-р Димитрина Йотова Илчовска

Становища:

3.Доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков
4. Проф. д-р Дочка Ценова Димова
5. Доц. д-р Анелия Илиева Кътова

Автореферат

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.10.2015г. (сряда) от 10:30 часа в заседателната зала на Институт по фуражните култури, Плевен.

 

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!