Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване експресията на гени, кодиращи ауксинов мембранен преносител и транскрипционен фактор В3 в моделните растения Medicago truncatula, Lotus japonicus и Arabidopsis thaliana”, разработен от редовен докторант Миглена Николова Ревалска, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:

1.Проф. д-р Васил Петров Карагьозов
2.Проф. д-р Павлина Георгиева Параскова

Становища:

3.Проф. д-р Йорданка Николова Алексиева
Доц. д-р Кирил Михалев Михалев
Доц. д-р Боряна Петрова Бръшлянова

Автореферат

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на на 20.10.2015 г. от 11 часа в зала №11 (ет. III) на Института за изследване и развитие на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154.

 

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!