Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване експресията на гени, кодиращи ауксинов мембранен преносител и транскрипционен фактор В3 в моделните растения Medicago truncatula, Lotus japonicus и Arabidopsis thaliana”, разработен от редовен докторант Миглена Николова Ревалска, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:

1.проф. дбн Иван Илиев Атанасов
2.проф. д-р Любомир Манолов Стоилов

Становища:

3.доц. д-р Божин Максимов Божинов
доц. д-р Маргарита Георгиева Пешева
доц. д-р Анелия Венева Янчева

Автореферат

 

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.09.2015 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!