Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Анализ на стресови белтъци, експресирани при изсушаване и възстановяване на Haberlea rhodopensis”, разработен от редовен докторант Петко Василев Младенов, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:

1. проф. дбн Иван Илиев Атанасов
2 проф. д-р Мариела Константинова Оджакова

Становища:

3. проф. д-р Магдалена Иванова Чорбаджиева
4. проф. д-р Димитър Любенов Джилянов
5. доц. дсн Самир Изетов Наимов

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 24.06.2015 г. от 11 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!