Меню

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на паша и консервирани фуражи върху млечната продуктивност на овце”, разработен от  докторанта на самостоятелна подготовка Ина Николаева Стойчева - Мавровска,  за  присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”, професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство”, към Института по фуражни култури – Плевен.

Рецензии:

1. Проф. д-р Николай Александров Тодоров
2. Доц. д-р Тодор Колев Желязков

Становища:

3.Проф. д-р Лазар Костадинов Козелов
4. Проф. дсн Атанас Петров Кирилов
5. Доц. д-р Йорданка Андреева Найденова

Автореферат


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 22.04.2015 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Институт по фуражните култури, Плевен.

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!