Меню

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема: „Оценка на генетичното разнообразие в ex situ колекция детерминантни домати чрез статистически методи”, разработен от  докторанта на самостоятелна подготовка Николая Венциславова Велчева,  за  присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово.

Рецензии:

1. Проф. д-р Дочка Ценова Димова
2. Доц. д-р Даниела Ганева Ганева

Становища:

3.Проф. дсн Дияна Лилова Светлева
4. Проф. д-р Николай Димитров Панайотов
5. Доц. д-р Тенчо Любенов Чолаков

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 16.04.2015 г. от 13,00 часа в заседателната зала на ИРГР, Садово, бул. Дружба 2.

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!