Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Реакция на зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.) към набор от хербициди“, разработен от редовен докторант Зорница Любомирова Петрова, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Растителна защита (хербология), професионално направление ш. 6.2. „Растителна защита“ към Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево.

Рецензии:

1. Проф. дн Тоньо Стоянов Тонев
2 Доц. д-р Дина Дадар Ооловна – Атанасова

Становища:

3. Доц. д-р Мирослав Георгиев Титянов
4.Доц. д-р Пепа Стоянова Шиндрова
5.Доц. д-р Георги Събев Георгиев

Автореферат

Защитата на дисертациония труд ще се проведе на 17.06.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ДЗИ – Генерал Тошево.

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!