Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Фитоплазмени причинители на жълтеници по лозата (Vitis vinifera L.). Методи за диагностика”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Желю Георгиев Аврамов от ИПАЗР „Никола Пушкаров”, София за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (фитопатология)” от професионално направление ш. 6.2 „Растителна защита”.

Рецензии:

1.Проф. дн Невена Стоянова Богацевска

2.Проф. дн Пенка Христова Абрашева

Становища:

3.Проф. дн Росица Борисова Бъчварова
4.Доц. д-р Антоний Василев Стоев
5.Доц. д-р Петя Койчева Христова

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 17.07.2014 г. от 10,30 часа в заседателната зала на направление Защита на растенията на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, гр. Костинброд, ул. Панайот Волов, 3Б.

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!