Меню

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: „Проучвания на генетични ресурси на образци ръж от Националната колекция”,  разработен от редовен  докторант - ас. Евгения Костадинова Вълчинова,  за  присъждане на ОНС „Доктор”  по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово.

Рецензии:

1. Проф. дсн Дора Борисова Бояджиева
2 Проф. д-р Драгомир Георгиев Вълчев

Становища:

3. Проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева
4.Доц. д-р Руска Минчева Русева
5.Доц. д-р Катя Спасова Узунджалиева

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 10.06.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на ИРГР, гр. Садово, бул. „Дружба” 2.

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!