Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху развитието на виненото лозарство в България”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Десислава Георгиева Тотева, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Икономика и управление (по отрасли)”, професионално направление ш. 3.8 „Икономика”, към ИАИ, София.

Рецензии:

1. Проф. д-р Димитър Николов Николов
2. Проф. дин Юлия Маркова Дойчинова

Становища:

3. Проф. дин Иван Стойков Кънчев
4. Доц. д-р Нона Тодорова Маламова
5. Доц. д-р Зорница Димова Стоянова

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 26 май 2015 г. от 14,00 часа в зала 1 на ИАИ – София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 1.

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!