Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Почвозащитна и стопанска ефективност на минимални обработки на почвата при карбонатен чернозем”, разработен от Галина Маринова Георгиева,  задочен докторант от ИПАЗР „Никола Пушкаров”,  София за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Мелиарации (включително почвена ерозия и борбата с нея)” от професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”. 

Рецензии:

1.Проф. дтн Христо Иванов Белоев
2.Доц. д-р инж. Калоян Евгениев Стоянов

Становища:

3.Проф. д-р Светла Симеонова Русева
4.Проф. д-р инж. Петър Димитров Димитров
5.Доц. д-р инж. Атанас Здравков Атанасов

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 3.07.2014 г. от 11.00 часа в заседателната зала „Проф. И. Гърбучев” на научно направление Почвознание на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ул. Шосе Банкя 7.

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!