Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Оценка, категоризиране и картографиране на земите в Р. България по степени на пригодност за ефективно противоерозионно ползване”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Вихра Стефанова Стойнова от ИПАЗР „Никола Пушкаров”, София за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)” от професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”.

Рецензии:

1. Проф. дн Божидар Крумов Георгиев

2. Проф. дн инж. Иван Ценов Маринов

Становища:

3. Доц. д-р инж. Илия Спасов Малинов

4. Доц. д-р инж. Асен Лазаров Лазаров

5. Доц. д-р Паунка Младенова Божинова

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 31.07.2014 г. от 10,30 часа в заседателната зала „Проф. И. Гърбучев” на научно направление Почвознание на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ул. Шосе Банкя № 7.

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!