Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Генетични ресурси и селекция при ягодата”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Веселка Илиева Антонова, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към Института по земеделие, Кюстендил.

Рецензии:

1.Проф. дсн Райна Николова Бойчева
2.Доц. д-р Виолета Савова Кондакова

Становища:

3.Доц. д-р Николай Димчов Христов
4.Доц. д-р Диян Петков Георгиев
5.Доц. д-р Недялка Петрова Стоянов

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 11.11.2014 г. от 10,30 часа в заседателната зала на ИЗ, Кюстендил, ул. „Софийско шосе”.

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!