Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на някои биопродукти върху биологичните прояви на оранжерийни краставици (Cucumis sativus L.)”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Боян Димов Арнаудов, за присъждане на образователна и научна степен „доктор" по докторска програма Зеленчукопроизводство, професионално направление 6.1. Растениевъдство към Института по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив.

Рецензии:

1. Проф. д-р Иванка Митова
2. Проф. д-р Николай Панайотов

Становища:

3. Проф. д-р Мирослав Михов
4. Доц. д-р Хриска Ботева
5. Доц. д-р Тенчо Чолаков

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 10.06.2015 г. от 10 часа в Конферентната зала на Института по зеленчукови култури „Марица” -  Пловдив 4003, ул. „Брезовско шосе” 32.

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!