Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на полифенолния профил върху устойчивостта към болести на маслодайната роза (Rosa damascena Mill.) в различи екологични райони на България”, разработен от редовен докторант Антоанета Миланова Гинова, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (фитопатология)”, професионално направление ш. 6.2. „Растителна защита”, към Агробиоинститут, София.

Рецензии:

1. проф. дн Росица Борисова Бъчварова
2. доц. д-р Кръстина Мирчева Корнова

Становища:

3.чл. кор. проф. дтн Атанас Иванов Павлов
4. доц. д-р Светла Димитрова Янчева
5. доц. д-р Виолета Савова Кондакова

Автореферат


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 26.05.2015 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!