Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучванe разнообразието на растителни патогени от род Phytophthora в земеделски и горски екосистеми в България”, разработен от редовен докторант Анета Бориславова Любенова, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (фитопатология)”, професионално направление ш. 6.2. „Растителна защита”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София

Рецензии:

1. проф. дн Росица Борисова Бъчварова
2. проф. дн Мариана Борисова Накова

Становища:

3.доц. д-р Стефан Мирчев Стоянов
4. доц. д-р Росица Милчева Родева
5. доц. д-р Славчо Бонев Славов

Автореферат


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.04.2015 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!