Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Възможности за повишаване на ефективността на селекцията при сусам (Sesamum indicum L.) за механизирано прибиране”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Манол Георгиев Дешев, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към Института по растителни генетични ресурси  „К. Малков” – Садово.

Рецензии:

1. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева
2. Проф. д-р Димитър Диманов Димитров

Становища:

3. Проф. дсн Станко Георгиев Деликостадинов
4. Доц. д-р Тенчо Любенов Чолаков
5. Доц. д-р Руска Минчева Русева

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 27.03.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на ИРГР – Садово, бул. Дружба 2.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!