Меню

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Настоящата методика е изготвена в съответствие с чл. 57 от ЗВО (Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.) и чл. 16 от ЗРАСРБ (Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.)
(2) Атестацията има за цел да установи и оцени равнището на извършваната дейност от учените на ССА.
(3) УС на ССА приема Методика за провеждане на атестация на учените в ССА и атестационна карта.
(4) Органи по атестирането са:
1. Атестационна комисия;
2. Централна атестационна комисия;
3. Научен съвет.
Чл. 2. (1) Директорите назначават атестационни комисии, избрани от Научните съвети на ПСЗ.
(2) Атестационната комисия се състои от 3 до 7 членове, хабилитирани лица, в зависимост от щатния състав на звеното.
(3) В институтите, в които няма достатъчен брой хабилитирани учени в състава на атестационната комисия могат да се включат и нехабилитирани учени.
(4) Директорът не може да бъде член на атестационната комисия.
Чл. 3. (1) Атестационната комисия може да заседава, когато присъстват повече от половината ѝ членове.
(2) Атестационната комисия:
1. Организира атестирането и провежда разяснителна кампания;
2. Получава от всеки учен, подлежащ на атестация, попълнена атестационна карта (Приложение 1), систематизиран списък с необходимата информация, номериран в съответствие с разделите в нея;
3. Изисква допълнителен доказателствен материал при необходимост;
4. Следи за спазване на сроковете за предаване на атестационните карти и списъка с необходимата информация;
5. Преглежда всяка атестационна карта, като проверява точността на попълнените данни и до колко те съответстват на показателите и се подписва от председателя;
6. Може да върне атестационна карта за ново попълване или да иска допълнителна информация от всеки атестиран, като определя срок за това;
7. Има право с аргументирано решение да анулира някои от попълнените данни;
8. Попълва в атестационните карти средноаритметичния брой точки по групи (редуцирани за една година) за ССА и оценките получени от ЦАК и ги предоставя за подпис на учените.
9. Съставя протокол за проведената атестация и таблици с резултатите от атестирането на всяка група от учени, подредени в низходящ ред. (Приложение 2);
10. Предава в ЦУ на ССА протоколите, атестационните карти (на електронен носител) и таблиците с резултатите от атестирането.
Чл. 4 (1) Централната атестационна комисия се състои от 11 члена и се назначава от Председателя на ССА.
(2) Главният научен секретар е председател на комисията.
(3) Комисията контролира спазването на процедурата по атестирането, приема протоколите от звената, определя средноаритметичния брой точки и крайните оценки по групи.
(4) Комисията взема решения по постъпили възражения от учени във връзка с оценките по атестацията
(5) ЦАК се произнася по жалбите в срок до 7 дни и уведомява председателя на АК и жалбоподателя.
(6) Решенията на ЦАК са окончателни.
Чл. 5. (1) Научният съвет избира атестационната комисия
(2) Научният съвет взема решения за прилагане на административни мерки по доклада на атестационната комисия въз основа на получените оценки от атестацията в срок, съгласно утвърдения от Председателя график.
Чл. 6 (1) На атестиране подлежат всички учени на трудов договор в ПСЗ, в състава на ССА.
(2) Не подлежат на атестация следните учени:
1. Заемащи длъжностите – председател, зам.-председател, гл. научен секретар и директор на ПСЗ;
2. С по-малко от 3 години научен стаж;
3. На които предстои пенсиониране през следващите 2 години;
4. Които са в дългосрочен неплатен отпуск (над 1 година);
5. Които са в отпуск по майчинство;
6. Които са в продължителен отпуск по болест (над 6 месеца) ;
Чл. 7. (1) Периодът на атестиране е не повече от 5 години.
(2) Периодът на атестиране може да се намали при подадено заявление, съдържащо доказателства за продължителността на прекъсването на научната дейност в следните случаи:
1. Отпуск по болест;
2. Майчинство;
3. По други причини по преценка на НС.
(3) При подадено заявление, служителят не следва да отчита резултати от дейности, извършени през времето на прекъсване.
(4) Не се разглеждат като уважителни причини за прекъсване на дейността платен годишен отпуск, творчески отпуск, трудов договор на непълен работен ден и други подобни причини, предполагащи продължаваща творческа дейност. Оценката на неплатения отпуск е свързана с това дали е отчетена научна дейност, извършена по време на отпуска.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИТЕ ОТ ССА (ОЦЕНЯВАТ СЕ В ТОЧКИ)
Чл. 8. (1) Оценяването на учените обхваща пет области на дейност:
1. Научно-изследователска;
2. Научно-приложна и иновационна;
3. Учебно-образователна;
4. Научно-организационна и административна;
5. Експертна.

1. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1.1. Научни публикации
Точките се дават за всеки един брой публикации приети или излезли от печат през атестационния период.
1.2. Цитирания в научни трудове
Точките се дават за всеки един брой цитиране в излезли от печат статии за атестационния период.
1.3 Участие в научни форуми (конференции, конгреси и др.)
1.4. Участие в научни проекти
Точките се дават еднократно: за ръководство на проект; ръководство на задача (с повече от един изпълнител и собствена методология) и за участие в проект през периода на атестиране (независимо кога е започнал и кога ще приключи). Името на проекта, задачата, възложителя, ръководителя и изпълнителите се доказват със съответен документ.
1.5 За придобиване на научна степен - придобита в периода на атестиране.

2. НАУЧНОПРИЛОЖНА И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Патенти, сертификати, технологии и развъдни програми.
Точките се дават за всеки брой признат от Патентното ведомство за атестационния период и утвърдени от УС на ССА по предложение на ПКИТ, в зависимост от процентното участие на всеки изследовател участващ в авторския колектив. Дяловото участие на всеки учен в точки се определя в проценти от точките давани за сертификат.
Точките за развъдните програми се дават на всеки учен.
2.2. Научно - популярни публикации.
Точките се дават за всеки един брой научно-популярни публикации, излезли от печат, за атестационния период. Приложеният списък да отговаря на всички библиографски изисквания.
2.3. Ръководство и участие в договорни научно-приложни задачи, реализирали приходи за института.

3. УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
3.1. Преподавателска дейност
3.2. Ръководство на докторанти – точките се дават за всяка календарна година.
3.3. Специализация в чужбина след конкурс.

4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
4.1. Участие в органи на управление на ССА
4.2. Участие в органи на управление на ПСЗ
4.3. Участие в организационни и програмни комитети на международни и национални научни форуми
4.4. Участие в научни, експертни съвети, комисии и други в областта на науката и висшето образование у нас и в чужбина
4.5. Участие в редакционни колегии на национални, чуждестранни и международни издания.
Точките се дават еднократно само за атестационния период. Допуска се мандата да е започнал или да е приключил през атестационния период. Допуска се съвместяване на две и повече длъжности.
4.6. Получени награди и отличия от чуждестранни и национални държавни институции

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Участие в ЕС по науката и ПКИТ към ССА
5.2. Участие в работни групи за изготвяне на стратегии и други документи, свързани с развитието на земеделската наука – точките се дават на брой.
5.3. Публична рецензентска дейност

III. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИТЕ
Чл. 9. (1) Оценяването на учените се извършва по групи академични длъжности и научни области (агрономия, животновъдство, технически науки и икономика на селското стопанство):
1. Група А - „асистенти и главни асистенти”;
2. Група Б - „доценти”;
3. Група В - „професори”
4. Междинна група А-Б - главни асистенти хабилитирани през атестационния период
5. Междинна група Б-В - доценти заели академична длъжност професор през атестационния период.
Крайната оценка на учените от междинните групи се формира от оценките за различните академични длъжности и периодите на заемането им.
Чл. 10. Информацията по отделните показатели се представя в атестационна карта, а за учените от междинните групи в две за всеки един период. Те се попълват лично от всеки учен на базата на приложения списък и декларация за истинност (Приложение 3). Библиографската справка за публикациите и цитиранията се изготвя съгласно общоприетите изисквания.
Чл. 11. Оценката за дейността на учените при атестирането се дава въз основа на количествените показатели от атестационната карта и средноаритметичните стойности на съответната група учени, определени от ЦАК.
Чл. 12. Всеки учен в седемдневен срок от уведомяването за получената оценка може да направи възражение до ЦАК.
Чл. 13. Оценките от атестирането са: незадоволителна, задоволителна, добра, много добра и отлична. Те се формират на базата на съотношение между броя точки на атестирания, редуцирани за една календарна година и средноаритметичния брой точки за съответната група учени.
Чл. 14. Административните мерки, произтичащи от оценките на атестирането се приемат от Научния съвет:
1. Оценка “Незадоволителна” - Освобождаване от длъжност, при две последователни атестации.
Освобождаване от административна длъжност (началник отдел, бюро за научно обслужване, звено и др.). Конкретни препоръки за подобряване на работата.
2. Оценка “Задоволителна” - Конкретни препоръки за подобряване на работата.
3. Оценка “Добра” - Без въздействие.
4. Оценка “Много добра” - Eднократно материално възнаграждение в размер до 1 работна заплата по преценка на Научния съвет (при възможност).
5. Оценка “Отличен” - Eднократно материално възнаграждение в размер на 1 работна заплата (при възможност).
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 15. Дефиниции на понятия:
1. „Монография“ (книга) е излязло от печат през атестационния период научно издание, което е в обем не по-малък от 100 стандартни страници и притежава ISBN. Изданието може и да е от двама или повече съавтори. Към монография се приравнява и самостоятелен дял от книга, ако отговаря на изискванията за брой стандартни страници.
2. „Студия“ е излязло от печат през атестационния период научно изследване в списание, сборник или самостоятелно, притежава съответно ISSN или ISBN, обемът му е от 20 до 99 стандартни страници. Към студия се приравнява друга статия в указания обем (от 20 до 99 стр.) или част от книга.
3. „Статия“ е публикувано през атестационния период научно изследване в списание или сборник, които притежават ISSN или ISBN, като авторите ѝ може да са повече от един.
4. „Стандартна страница“ е текст с обем 1800 знака.
5. Цитирането на научна публикация от съавтор се счита за автоцитат и се изключва от списъка с цитати на всеки от съавторите на научната публикация.
6. „Научен форум“ е научен конгрес, симпозиум, научна конференция, работно ателие (workshop) или други подобни прояви.
7. „Доклад“ е съобщение, съдържащо собствени научни резултати, представено на научен форум от автора или от един от съавторите.
8. „Постер“ е табло (изображение), предназначено за непосредствено възприемане на научен форум, което съдържа графични изображения, снимки, текст и др. с информационна цел.

Методиката е приета с решение на УС на ССА (Протокол РД-09-07/15.07.2015 г.)

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!