Меню

   Селскостопанска академия на основание чл.16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и Заповед № РД- 07-82/09.06.2015 г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Кафе-бар” с полезна площ от 60 кв. м., гр. София, ул.„ Суходолска” № 30. 

Търгът ще се проведе на 14.07.2015 г. от 11.00 часа, в заседателната зала на втори етаж, гр. София, ул. „Суходолска” № 30. Депозитът за участие е в размер на 26 /двадесет и шест/.лева с ДДС и се внася на място в касата на ССА.
Началната наемна цена е в размер на 50 /петдесет/ лв. на месец с ДДС. Документацията за участие в търга може да се закупи в стая № 118 на първи етаж в сградата на ССА срещу представена фактура за внесени 15 /петнадесет/лева с ДДС всеки работен ден от 9.30 часа до 16.00 часа, като срокът за закупуване на тръжна документация изтича в 12.00 часа на деня, предхождащ търга.
Оглед на обекта, предмет на търга може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ търга от 10.00 до 12.00 часа, като необходимо условие е закупуване на тръжна документация.
Лице за контакти: Лили Савова, тел. 0878 12-89-35

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!