Меню

Селскостопанската академия, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2014/2015 г. по акредитирани докторски програми. Може да свалите дикумента от ТУК.

Земеделският институт – Шумен, към Селскостопанската академия – София, обявя­ва конкурс за доцент по научната специалност „Свиневъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обна­родването в „Държавен вестник“, за нуждите на ОСЗ – гр. Средец. Документи – в Земеделския институт – Шумен, тел. 054/830-448.
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.43  от 23.05.2014 г

 

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София, към Селскостопанската академия обявява конкурси за академични длъжности по професионално направление 6.1. Растениевъдство, както следва: професор – един по научна специалност „Агрохимия“ за нуждите на отдел „Агроекология“; главен асистент – един по научна специалност „Мелиорации“ (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) за нуждите на отдел „Физика на почвата“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София 1080, ул. Шосе Банкя 7.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.41  от 16.05.2014 г.

Институтът за изследване и развитие на храните – Пловдив, към Селскостопанската академия обявява конкурси за академична длъжност доцент в професионално направление 5.12. Хранителни технологии: научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ – двама, и научна специалност „Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, Пловдив, бул. Васил Априлов 154, тел. 032-952-109, факс 032-952-286.
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.36 от 25.04.2014

Институтът по овощарство – Пловдив, към Селскостопанската академия обявява конкурси за заемане на академичните длъжности: професор (един) в професионално направление 6.1. Растениевъдство, по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ (Овощарство); доцент (един) в професионално направление 6.2. „Растителна защита“, научна специалност „Растителна защита (вирусология)“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – в Института по овощарство, 4004 Пловдив, кв. Остромила 12, тел. 032/692-349.
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.36 от 25.04.2014

Страница 1 от 4

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!