Меню

С Е Л С К О С Т О П А Н С К А А К А Д Е М И Я
A G R I C U L T U R A L A C A D E M Y
________________________________________
гр. София 1373, ул. Суходолска № 30, тел.: +359 2 812 75 05; факс: +359 2 812 75 15;
Sofia 1373, 30 Suhodolska Str.; tel.: +359 2 812 75 05; fax: +359 2 812 75 15;
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; http://agriacad.bg/

В изпълнение на Заповед № РД–07-066/24.04.2017 г. на Председателя на ССА, на основание чл. 25 от Устройствения правилник на ССА, приет с ПМС № 226 от 15.09.2008 г. (обн., ДВ. бр. 83/23.09.2008 г., изм. ДВ. бр. 42 и 79 от 2009 г., бр. 84 и 101 от 2010 г., бр.14 от 2012 г., бр.62 и 91 от 2013 г., бр.36 от 2014 г., бр. 29 от 2015 г.)

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА

КОНКУРС за ДИРЕКТОР на

АГРОБИОИНСТИТУТ – СОФИЯ

Длъжностни и квалификационни изисквания към кандидатите за директор:
1. Висше образование.
2. Научна степен и академична длъжност след хабилитация.
3. Квалификационни изисквания:
- Познаване на научните приоритети на ССА.
- Познаване на научната, научно-приложната, експерименталната дейности и
административната организация на Института.
- Възможности за работа с нови информационни технологии.
- Владеене на чужд език е предимство.

Документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса, заверено със собственоръчен подпис.
2. Творческа автобиография (по образец, Приложение 1), заверена със собственоръчен подпис.
3. Свидетелство за съдимост.
4. Копия на Диплома за висше образование и приложението към нея (сверяват се с оригиналите при подаване на документите).
5. Копия на документи за научни степени и академични длъжности, които се сверяват с оригиналите при подаване на документите.
6. Програма за развитие и управление на Института за срок от предстоящите 4 (четири) години.
7. Списък на научни публикации, свързани с дейността на Института, заверен със собственоръчен подпис.
8. Списък удостоверяващ ръководства и участия в научни и научно-приложни проекти, свързани с дейността на Института, заверен със собственоръчен подпис.
9. Копия от документи за патенти, внедрявания и др. (ако има), свързани с дейността на Института.
10. В случай, че кандидатът е заемал вече длъжността „Директор на структурно звено” в системата на ССА, представя кратка справка-отчет за работата си през този период.
11. Декларация за конфликт на интереси (по образец, Приложение 2).

Конкурсът ще се проведе на база „Процедурни правила за провеждане на конкурси за директори на структурни звена – научни институти в системата на Селскостопанска академия”, публикувани на Интернет страницата на ССА.
Срокът за подаване на документите за конкурса е 1 (един) месец от публикуване на обявата.
Документите се подават лично в Централно управление на Селскостопанска академия – София 1373, ул. “Суходолска” № 30 – служба “Личен състав” след получаване на входящ номер от деловодството. Телефон за справка: 812-75-12.
Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в служба “Личен състав”.
Образците за автобиография и декларация за конфликт на интереси се теглят от кандидатите от Интернет страницата на ССА. При техническа невъзможност се получават в ЦУ на ССА на хартиен или електронен носител, в рамките на работното време, през периода от публикуване на обявата за конкурса до началото му.

 

Творческа автобиография - образец

Декларация- образец

Процедурни правила

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!